อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
บุคลากร
เขียนโดย อรุณี เปี่ยมเกตุ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:55 น.

                                        ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
   ผู้อำนวยการ 1 - 1  
   ข้าราชการครู - 9 9  
   พนักงานราชการ - 1 1  
   ครูอัตราจ้างรายเดือน - - -  
   ครูอนุบาล 3 ขวบ (อปท.) - 1 1  
   ภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 - 1  
   ครูจ้างสอน (เงินนอกงบ) - 1 1  
   เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ปฏิบัติงาน 4 ร.ร.) - 1 1  
รวม 2 13 15  

                                         ทำเนียบบุคลากร

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก อันดับ ตำแหน่ง
1 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา คศ.3 ผู้อำนวยการ
2 นางชุติมา วงษ์สกุล ค.บ. ภาษาไทย คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
3 นางรัตนา ไทยเอื้อ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางบุณยศิน จิตศิริ ศษ.บ. สงคมศึกษา คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางสุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง ค.ม. การศึกษาปฐมวัย คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
6 นางแสวง  ทรงกลิ่น ค.บ. ประถมศึกษา คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวอุบล เรืองทับ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คศ.1 ครู
8 นางลลดา ภูเวียง ค.บ. ภาษาอังกฤษ คศ.1 ครู
9 นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต ศศ.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คศ.1 ครู
10 นางสาวพยอม สุขสำราญ ค.บ. สุขศึกษา คศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
11 นางไพเราะ นุสพันธุ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย - พนักงานราชการ
12 นางสาวอรุณี เปี่ยมเกตุ ม.6 ศึกษา ค.บ.(ปฐมวัย) - ครูจ้างสอน
13 นางสาวศิรินันท์ บัวเจริญ ศศ.บ.   - ครูธุรการ
14 นางสาวกนกวรรณ เพชรนิล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย - ครูผู้ดูแลเด็ก 3 ขวบ
15 นายมิตร์ พราหมณี ม.6 - - นักการภารโรง

                               แนะนำให้รู้จัก..เราทีมนายาง

 

ธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการ

 

ชุติมา วงษ์สกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.1

รัตนา ไทยเอื้อ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ

บุณยศิน จิตศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ

 

แสวง  ทรงกลิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.6

สุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น อนุบาล 2

อุบล เรืองทับ

ครู

ประจำชั้น ป.2

ลลดา ภูเวียง

ครู

ประจำชั้น ป.4

ทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต

ครู

ประจำชั้น ป.5

พยอม สุขสำราญ

ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.3

 

ไพเราะ นุสพันธุ์

พนักงานราชการ

ประจำชั้น อนุบาล 1

อรุณี เปี่ยมเกตุ

ครูพิเศษ ดูแลเด็กอนุบาล,

สอนคอมพิวเตอร์

ศิรินันท์ บัวเจริญ

ครูธุรการ

กนกวรรณ เพชรนิล

ครูศูนย์เด็กเล็ก

เทศบาลตำบลนายาง


 

มิตร์ พราหมณี

นักการภารโรง

 

                                                                               

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 15:04 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz