อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุสุวรรณ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:44 น.

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)

นักเรียนเป็นคนเก่งและดี

ใช้เทคโนโลยีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน

มุ่งดูแลช่วยเหลือเอื้ออาทร บุคลากรพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐาน

อาคารสถานที่สะอาด สวยและร่มรื่น

ชุมชนชื่นชมร่วมพัฒนาการศึกษา

 

พันธกิจโรงเรียน

      1. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน  นักเรียนเป็นคนเก่งและดี  มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

      2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

      4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงาม ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

เป้าประสงค์โรงเรียน

นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี

ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2014 เวลา 11:48 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz